ตรวจสอบผลการเรียน (นักเรียน)
ตรวจสอบผลการเรียน(ผู้ปกครอง)
คู่มือการใช้งาน RSMS2007 (ครู)
คู่มือการใช้งาน RSMS2007 (นักเรียน)
คู่มือการใช้งาน RSMS2007     (ผู้ดูแลระบบ หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่)
คู่มือการใช้งาน RSLB2007
คู่มือการใช้งาน RPMS2007

1. หลักสูตร ปวช. (ทวิภาคี) กำลังเปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2557
2. หลักสูตรระยะสั้น ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา และอายุ กำลังเปิดรับสมัครเร็ว ๆ นี้

ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม เอกสารการจัดซื้อ / จัดจ้าง
ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม สผ.1
ตารางสอนคร
ตารางสอนนักเรียน

ตรวจสอบจำนวนผู้สมัครเรียนหลักสูตรระยะสั้น

วิธีการใช้งานแบบฟอร์มบันทึกข้อความ และจดหมายราชการ (ภายนอก)
แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล
แบบฟอร์มจดหมายภายนอก
คำชี้แจง หัวหน้า คสช. พบประชาชน
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2555
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
ขอเชิญชวนเข้าร่วมเสนอรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ กลุ่มสาขาช่างไฟฟ้า
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2554
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2553
คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ ภาษาไทย ด้วยโปรแกรมการพิมพ์ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2552

กระทรวงศึกษาธิการ
สนง. คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
สนง.รับรองมาตราฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา
สนง.พัฒนาสมรรถะครู
และบุคลากรทางการศึกษา
สนง.คณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
สำนักอำนวยการ
ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา 
 
 

 
ครู ประจำแผนกวิชา เยี่ยมบ้านนักเรียน ตามโครงการเยี่ยมบ้าน และจัดระบบดูแลผู้เรียน
ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร ครู นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ บริการตามโครงการขยายบทบาทศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปี 2557 ณ กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2557
ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครู นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ ถวายเทียนพรรษา และเวียนเทียน ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เนื่องในวันเข้าพรรษา 18 กรกฎาคม 2557
กิจกรรมวันไหว้ครูและบวงสรวงครูช่าง วันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2557
ณ บริเวณหน้าองค์พระวิษณุกรรม และห้องประชุม ชั้น 4 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร

งานสถาปนาวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ครบรอบ 53 ปี ทำบุญเลี้ยงภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
ในวันที่ 1 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุม
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร

ครู และบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งนักเรียนนักศึกษา ร่วมกันจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ด้วยการเวียนเทียนและฟังพระธรรมเทศนา วันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม 2557 ณ วัดสระเกศวรมหาวิหาร
โครงการกิจกรรมเข้าค่ายเรียนรู้ทักษะชีวิต เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับ ปวช. 1/2557 มีความพร้อม ที่จะเข้าสู่ระบบการเรียนอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ วันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม 2557 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
ครูและบุคลกรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร แสดงความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ และเชื่อมความสามัคคี วันศุกร์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา แสดงความยินด
ีกับครูธเนศ วงศ์วัฒนานุรักษ์ เนื่องในโอกาสย้ายไปปฏิบัติราชการ
ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗
โครงการสัมนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ณ บิวตี้บีช รีสอร์ท อ. ปราณบุรี
จ. ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 24-26 มีนาคม 2557
การดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนครู โดยวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครเป็นหน่วยเลือกตั้ง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557
โรงเรียนสาธิตพัฒนา (ฝ่ายอนุบาล) มาเรียนรู้โลกกว้าง ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร เข้ารับรางวัลผลงาน หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2556 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557
ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
พิธีต้อนรับรองฯ วรากร ชยุติกุล เนื่องในโอกาสย้ายมาปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557
ผู้บริหาร ครู และนักศึกษา เวียนเทียนและฟังพระธรรมเทศนา เนื่องในวันมาฆบูชา ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557
ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
พิธีมอบวุฒิบัตรผ่านการฝึกงานประจำปี 2556 แก่นักศึกษาหลักสูตร ปวช. ทวิภาคี วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุม ชั้น 4
นักศึกษา ปวช. แสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ โครงงาน และงานวิจัย ณ ห้องประชุมวิทยาลัยฯ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
นักศึกษา ปวช. 1 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ บำเพ็ญประโยชน์ โดยช่วยทำความสะอาดห้องสอบ แก่วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
วันที่ 31 มกราคม 2557
 
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ในการสอบราคาซื้อกระดาษ ACQ ขนาด 72 x 101 ซม.
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษ ACQ ขนาด 72 x 101 ซม.
ประกาศสอบราคาซื้อกระดาษ ACQ ขนาด 72 x 101 ซม.
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์สาขาช่างไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ
ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุพิมพ์ จำนวน 7 รายการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริการพิมพ์แบบพิมพ์ตามสั่ง
ขายแบบพิมพ์ของส่วนราชการ
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ 08.00 น. - 16.00 น. สนใจติดต่อ โทร. 0-2223-2276, 0-2223-1069 ต่อ 107 Fax. 0-2224-6800
ดูรายละเอียดสิ่งพิมพ์
 
 
คลิกดูแผนที่ขนาดใหญ่
 
 
 
 
 
   

ลิขสิทธิ์ 2006 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 286/1 ถนนบำรุงเมือง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2223-2276, 0-2223-1069 แฟกซ์ 0-2223-2578
July 29, 2014