1 หลักสูตรระยะสั้น ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา และอายุ กำลังรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 มกราคม 2558
2.

ดาวน์โหลด (งานหลักสูตรฯ)
1. แบบประเมินพฤติกรรมผู้เรียน     ตามค่านิยมหลัก 12 ประการ
2. แผนการเรียนรู้รายวิชา
3. แผนการเรียนรู้รายหน่วย
ดาวน์โหลด (งานครูที่ปรึกษา)
1. ฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานผู้เรียน
2. แฟ้มสะสมผลงานนักเรียนนักศึกษา
    (Student Portfolio)
ตัวอย่าง สมุดบันทึกผลงานและคุณงาม ความดี ของข้าราชการครู และ บุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ หรือระดับ 8 ลงมา
หลักเกณฑ์ในการบันทึกผลงาน และคุณงามความดี ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ หรือระดับ 8 ลงมา
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มรายงานรูปภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม เอกสารการจัดซื้อ / จัดจ้าง
ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม สผ.1 (.docx)
ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม สผ.1 (.pdf)
วิธีการใช้งานแบบฟอร์มบันทึกข้อความ และจดหมายราชการ (ภายนอก)
แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล
แบบฟอร์มจดหมายภายนอก


รับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป
    ตำแหน่งครู 2 อัตรา
    1. ดูรายละเอียด
    2. ดาวน์โหลดใบสมัคร


ประกาศผลสอบ V-Net ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีการศึกษา 2557
เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์ รายละเอียด (ร่าง) แบบสรุปปรับปรุง ห้องน้ำ ห้องส้วม และปรับปรุงระบบ ประปา
ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน แผนกวิชาต่าง ๆ โดยแผนกวิชาการพิมพ
เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์ รายละเอียด (ร่าง) แบบสรุปรายการ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ปรับปรุงอาคาร
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2556
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2555
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2554
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2553
คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ ภาษาไทย ด้วยโปรแกรมการพิมพ์ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ

กระทรวงศึกษาธิการ
สนง. คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
สนง.รับรองมาตราฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา
สนง.พัฒนาสมรรถะครู
และบุคลากรทางการศึกษา
สนง.คณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
สำนักอำนวยการ
ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา

 
ผู้อำนวยการ คณะครู และนักศึกษา ทำกิจกรรม เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 26 มิถุนายน 2558
วิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมไหว้ครูและบวงสรวงครูช่าง เพื่อระลึกถึงบุญความดีของครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ ครบรอบ 54 ปี ทำบุญเลี้ยงพระ และสังสรรค์ ระหว่างบุคลากรปัจจุบันและผู้เกษียณอายุราชการ ในวันที่ 2 มิถุนายน 2558 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ทำบุญเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดสระเกศวรมหาวิหาร ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558
โครงการสัมนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2558 ณ ศาลาไทยบีชรีสอร์ท อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมให้บุคลากร สปน. ระหว่างวันที่ 18-20 เมษายน 2558 ณ ทำเนียบรัฐบาล และวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
ผู้อำนวยการวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี ปฐมนิเทศก์ และมอบตัวนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ทวิภาคี) ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมวิทยาลัย วันที่ 9 เมษายน 2558
ผู้อำนวยการวิทยาลัย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพร แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช วันที่ 31 มีนาคม 2558
ผู้อำนวยการวิทยาลัย รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา ถวายพระพร แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา
ผู้อำนวยการวิทยาลัย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพร แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช วันที่ 31 มีนาคม 2558
คุณปราโมทย์ โชติมงคล ผู้อำนวยการศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ ให้ความอนุเคราะห์ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องบทบาทหน้าที่ จรรยาบรรณ และความตระหนักในวิชาชีพครู แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 26 มีนาคม 2558
ครู และบุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา ร่วมกันจัดกิจกรรม 5 ส. ภายในวิทยาลัย วันที่ 24 มีนาคม 2558
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ดำเนินงานศูนย์ Fix It Center ร่วมกับสำนักงานเขตปทุมวัน ณ บริเวณใต้ทางด่วนอุรุพงษ์ วันที่ 4 มีนาคม 2558
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ดำเนินงานศูนย์ Fix It Center ร่วมกับสำนักงานเขตดินแดง ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ตลาดดินแดง วันที่ 3 มีนาคม 2558
พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายสมนึก คงจำปี ผอ. เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เยี่ยมชมการ ดำเนินงานศูนย์ Fix It Center ของวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ร่วมกับสำนักงานู วัดสุนทรธรรมทาน สภาวัฒนธรรมเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ณ วัดสุนทรธรรมทาน (วัดแค นางเลิ้ง) วันที่ 3 มีนาคม 2558
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา เวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดสระเกศวรมหาวิหาร วันที่ 3 มีนาคม 2558
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน แนะแนวการศึกษาต่อ แก่นักเรียนโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริย์ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
บริษัท คิวรอน จำกัด ให้ความอนุเคราะห์ อบรมการใช้อุปกรณ์จัดแต่งทรงผม ให้กับนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น ณ ห้องประชุมวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2558
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ จัดประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ ของนักศึกษา ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมวิทยาลัย
 
 
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร
ประกาศผู้ชนะการประมูลการจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา รายการปรับปรุงระบบประปา
ประกาศผู้ชนะการประมูลการจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาจ้าง รายการปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม
ประกาศสอบราคาจ้าง ปรับปรุงระบบประปา
ประกาศสอบราคาจ้าง รายการปรับปรุงห้องน้ำ - ห้องส้วม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริการพิมพ์แบบพิมพ์ตามสั่ง
ขายแบบพิมพ์ของส่วนราชการ
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ 08.00 น. - 16.00 น. สนใจติดต่อ โทร. 0-2223-2276, 0-2223-1069 ต่อ 107 Fax. 0-2224-6800
ดูรายละเอียดสิ่งพิมพ์
 
 
 
 
 
คลิกดูแผนที่ขนาดใหญ่
   

ลิขสิทธิ์ 2006 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 286/1 ถนนบำรุงเมือง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2223-2276, 0-2223-1069 แฟกซ์ 0-2223-2578
July 2, 2015