ตรวจสอบผลการเรียน (นักเรียน)
ตรวจสอบผลการเรียน(ผู้ปกครอง)
คู่มือการใช้งาน RSMS2007 (ครู)
คู่มือการใช้งาน RSMS2007 (นักเรียน)
คู่มือการใช้งาน RSMS2007     (ผู้ดูแลระบบ หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่)
คู่มือการใช้งาน RSLB2007
คู่มือการใช้งาน RPMS2007

1. หลักสูตรระยะสั้น ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา และอายุ กำลังเปิดรับสมัครเร็ว ๆ นี้
2.  

ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม เอกสารการจัดซื้อ / จัดจ้าง
ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม สผ.1
ตารางสอนคร
ตารางสอนนักเรียน

ตรวจสอบจำนวนผู้สมัครเรียนหลักสูตรระยะสั้น

วิธีการใช้งานแบบฟอร์มบันทึกข้อความ และจดหมายราชการ (ภายนอก)
แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล
แบบฟอร์มจดหมายภายนอก
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2556
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2555
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
ขอเชิญชวนเข้าร่วมเสนอรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ กลุ่มสาขาช่างไฟฟ้า
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2554
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2553
คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ ภาษาไทย ด้วยโปรแกรมการพิมพ์ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2552

กระทรวงศึกษาธิการ
สนง. คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
สนง.รับรองมาตราฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา
สนง.พัฒนาสมรรถะครู
และบุคลากรทางการศึกษา
สนง.คณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
สำนักอำนวยการ
ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา 
 
 

 
ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม โครงการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิตชุมชนคนจันทบุรี ณ จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2557
ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และครูผู้จะเกษียณอายุ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักษยภาพผู้เกษียณอายุราชการ 2557 ที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดขึ้น ณ โรงแรมเคพี แกรนด์ จังหวัดจันทบุรี วันที่ 12 กันยายน 2557
บริษัท พันธ์วาดี จำกัด ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อจัดการศึกษาด้านอาชีวะศึกษาในสถานประกอบการ ณ บริษัท พันธ์วาดี จำกัด วันที่ 9 กันยายน 2557
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ และแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ โดยมีวิทยาลัยสารพัดช่าง 4 แห่ง ร่วมจัด ได้แก่ วช.พระนคร วช.นครหลวง วช.ธนบุรี และ วช.สีพระยา ณ ลานกีฬา วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 5 กันยายน 2557
การประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบระดับชาติ โครงการเสริมสร้างคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557 ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2557
ณ ห้องประชุมสัตตบุตย์ โรงแรมปทุมธานีเพลส จังหวัดปทุมธานี
ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ บริการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2557ระหว่างวันที่ 19 -27 สิงหาคม 2557
พระมหาประสิทธิ์ ญาณปปทีโป จากวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุณาอนุเคราะห์เป็นวิทยากร บรรยายธรรมแก่นักศึกษา ปวช. ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา
ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 29 สิงหาคม 2557
ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมวิทยาลัย ชั้น 4
ในวันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2557
คุณพัฒนพงศ์ จันทร์เพ็ชรพูล นักกฎหมาย ปปช. ชำนาญการ ให้ความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร แก่นักศึกษาของวิทยาลัย ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา
ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 22 สิงหาคม 2557
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างภาคี 4 ฝ่าย จัดทำโครงการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้ทันสมัย
ในวันที่ 18 สิงหาคม 2557
ณ ห้องประชุมใหญ่ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา แสดงความจงรักภักดีและร่วมเทิดพระเกียรติ
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันศุกร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณลานพิธี วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมอบรมโครงการจัดระบบประเมินผลแนวใหม่ตามสภาพจริง ตามนโยบายโครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557 ในวันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
พระครูสิริวิหารการ จากวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปี 2556 แก่นักศึกษา ปวช. วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 4 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมวิทยาลัย
ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ดำเนินงานโครงการขยายบทบาทศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (Fix It Center)
ประจำปี 2557 ณ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ วันที่ 2-3 สิงหาคม 2557
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา จัดกิจกรรมการแข่งขันดนตรีและร้องเพลง เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมวิทยาลัย
ทีมงาน ที่นำความสำเร็จมาให้วิทยาลัย "โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ โรงแรมเดอะคัลเลอร์ลิฟวิ่ง จังหวัดสมุทรปราการ"
นักศึกษา ปวช. แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ เป็นตัวแทน
เข้าแข่งขัน โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 24 ประจำปี 2557
วันที่ 27-30 กรกฎาคม 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคตราด
ครู ประจำแผนกวิชา เยี่ยมบ้านนักเรียน ตามโครงการเยี่ยมบ้าน และจัดระบบดูแลผู้เรียน
ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร ครู นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ บริการตามโครงการขยายบทบาทศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปี 2557 ณ กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2557
 
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ในการสอบราคาซื้อกระดาษ ACQ ขนาด 72 x 101 ซม.
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษ ACQ ขนาด 72 x 101 ซม.
ประกาศสอบราคาซื้อกระดาษ ACQ ขนาด 72 x 101 ซม.
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์สาขาช่างไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ
ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุพิมพ์ จำนวน 7 รายการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริการพิมพ์แบบพิมพ์ตามสั่ง
ขายแบบพิมพ์ของส่วนราชการ
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ 08.00 น. - 16.00 น. สนใจติดต่อ โทร. 0-2223-2276, 0-2223-1069 ต่อ 107 Fax. 0-2224-6800
ดูรายละเอียดสิ่งพิมพ์
 
 
คลิกดูแผนที่ขนาดใหญ่
 
 
 
 
 
   

ลิขสิทธิ์ 2006 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 286/1 ถนนบำรุงเมือง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2223-2276, 0-2223-1069 แฟกซ์ 0-2223-2578
September 15, 2014