1 หลักสูตรระยะสั้น ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา และอายุ กำลังรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 มกราคม 2558
2.

ดาวน์โหลด (งานหลักสูตรฯ)
1. แบบประเมินพฤติกรรมผู้เรียน     ตามค่านิยมหลัก 12 ประการ
2. แผนการเรียนรู้รายวิชา
3. แผนการเรียนรู้รายหน่วย
ดาวน์โหลด (งานครูที่ปรึกษา)
1. ฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานผู้เรียน
2. แฟ้มสะสมผลงานนักเรียนนักศึกษา
    (Student Portfolio)
ตัวอย่าง สมุดบันทึกผลงานและคุณงาม ความดี ของข้าราชการครู และ บุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ หรือระดับ 8 ลงมา
หลักเกณฑ์ในการบันทึกผลงาน และคุณงามความดี ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ หรือระดับ 8 ลงมา
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มรายงานรูปภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม เอกสารการจัดซื้อ / จัดจ้าง
ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม สผ.1 (.docx)
ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม สผ.1 (.pdf)
วิธีการใช้งานแบบฟอร์มบันทึกข้อความ และจดหมายราชการ (ภายนอก)
แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล
แบบฟอร์มจดหมายภายนอก


รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน สมรรถนะส่วนที่ 1 (ส่วนข้อเขียนและสอบ ปฏิบัติ) ตำแหน่งพนักงานราชการ (ครู) รหัสวิชา 307
รับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป
    ตำแหน่งครู 2 อัตรา
    1. ดูรายละเอียด
    2. ดาวน์โหลดใบสมัคร
 
 


รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2557
ประกาศผลสอบ V-Net ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีการศึกษา 2557
เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์ รายละเอียด (ร่าง) แบบสรุปปรับปรุง ห้องน้ำ ห้องส้วม และปรับปรุงระบบ ประปา
ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน แผนกวิชาต่าง ๆ โดยแผนกวิชาการพิมพ
เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์ รายละเอียด (ร่าง) แบบสรุปรายการ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ปรับปรุงอาคาร
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2556
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2555
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ ภาษาไทย ด้วยโปรแกรมการพิมพ์ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ

กระทรวงศึกษาธิการ
สนง. คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
สนง.รับรองมาตราฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา
สนง.พัฒนาสมรรถะครู
และบุคลากรทางการศึกษา
สนง.คณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
สำนักอำนวยการ
ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา

 
ผู้อำนวยการ นำคณะครู และนักศึกษา ร่วมเวียนเทียนถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา และวันอาสาฬหบูชา ณ วัดสระเกศวรมหาวิหาร วันที่ 29 กรกฏาคม 2558
นักศึกษาหลักสูตร ปวช. แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 27 กรกฎาคม 2558
กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ให้ความอนุเคราะห์ อบรมเรื่องความมั่นคงและความประพฤติ แก่นักศึกษา ปวช. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันจันทร์ที่ 27 กรกฏาคม 2558
สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ให้ความอนุเคราะห์ อบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ แก่นักศึกษา ปวช. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยฯ วันที่ 24 กรกฎาคม 2558
สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เชิญวิทยาลัยฯ ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา วันที่ 22 กรกฎาคม 2558
ผู้อำนวยการ คณะครู และนักศึกษา ทำกิจกรรม เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 26 มิถุนายน 2558
วิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมไหว้ครูและบวงสรวงครูช่าง เพื่อระลึกถึงบุญความดีของครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ ครบรอบ 54 ปี ทำบุญเลี้ยงพระ และสังสรรค์ ระหว่างบุคลากรปัจจุบันและผู้เกษียณอายุราชการ ในวันที่ 2 มิถุนายน 2558 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ทำบุญเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดสระเกศวรมหาวิหาร ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558
โครงการสัมนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2558 ณ ศาลาไทยบีชรีสอร์ท อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมให้บุคลากร สปน. ระหว่างวันที่ 18-20 เมษายน 2558 ณ ทำเนียบรัฐบาล และวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
ผู้อำนวยการวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี ปฐมนิเทศก์ และมอบตัวนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ทวิภาคี) ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมวิทยาลัย วันที่ 9 เมษายน 2558
ผู้อำนวยการวิทยาลัย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพร แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช วันที่ 31 มีนาคม 2558
ผู้อำนวยการวิทยาลัย รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา ถวายพระพร แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา
ผู้อำนวยการวิทยาลัย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพร แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช วันที่ 31 มีนาคม 2558
คุณปราโมทย์ โชติมงคล ผู้อำนวยการศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ ให้ความอนุเคราะห์ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องบทบาทหน้าที่ จรรยาบรรณ และความตระหนักในวิชาชีพครู แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 26 มีนาคม 2558
ครู และบุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา ร่วมกันจัดกิจกรรม 5 ส. ภายในวิทยาลัย วันที่ 24 มีนาคม 2558
 
 
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร
ประกาศผู้ชนะการประมูลการจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา รายการปรับปรุงระบบประปา
ประกาศผู้ชนะการประมูลการจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาจ้าง รายการปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม
ประกาศสอบราคาจ้าง ปรับปรุงระบบประปา
ประกาศสอบราคาจ้าง รายการปรับปรุงห้องน้ำ - ห้องส้วม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริการพิมพ์แบบพิมพ์ตามสั่ง
ขายแบบพิมพ์ของส่วนราชการ
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ 08.00 น. - 16.00 น. สนใจติดต่อ โทร. 0-2223-2276, 0-2223-1069 ต่อ 107 Fax. 0-2224-6800
ดูรายละเอียดสิ่งพิมพ์
 
 
 
 
 
คลิกดูแผนที่ขนาดใหญ่
   

ลิขสิทธิ์ 2006 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 286/1 ถนนบำรุงเมือง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2223-2276, 0-2223-1069 แฟกซ์ 0-2223-2578
July 29, 2015