รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
รับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2559
ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2559 
รองผู้อำนวยการ วรากร ชยุติกร นำครูและบุคลากรทางการศึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร เดินทางไปแสดงความยินดี
กับครูนฤมล เหรียญทองวัฒนา เนื่องในโอกาสย้ายไปปฏิบัติ ราชการ
ณ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙
รองผู้อำนวยการ วรากร ชยุติกร นำครูและบุคลากรทางการศึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร เดินทางไปแสดงความยินดี
กับครูยุทธพล เบอร์พันธุ์ เนื่องในโอกาสย้ายไปปฏิบัติ ราชการ
ณ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ต้อนรับข้าราชการระดับสูง
จากกลุ่มประเทศอาฟริกาเข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
วันที่ 19 เมษายน 2559
พิธีปัจฉิมนิเทศ และมอบวุฒิบัตรผ่านการปฏิบัติงาน ของนักศึกษา ปวช. ทวิภาคี ชั้นปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมวิทยาลัย วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ร่วมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ วัดสระเกศวรมหาวิหาร
การประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
วิทยาลัยฯ ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาล แก้ปัญหานักเรียน นักศึกษาทะเลาะวิวาท ภายใต้โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ณ สถานีตำรวจนครบาล บางพลัด บางกอกใหญ่ บางเสาธง และศาลาแดง ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ มกราคม ๒๕๕๙
   
โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย (กิจกรรมวันปีใหม่) ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย วันที่ 24 ธันวาคม 2558 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ถวายอาหารจำนวน 2,000 กล่อง เพื่อร่วมส่งเสด็จ‘พระสังฆราช’สู่พระนิพพาน ณ โรงเรียนวัดเทพศิริน ในวันที่ 16 ธันวาคม 2558
นักศึกษา ปวช. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 1 ได้รับรางวัลขวัญใจกรรมการ มูลค่า 5,000 บาท จากการแข่งขัน "โครงการอวดดีอาชีะ" สร้างสื่อหนังสั้นและสารคดีเรื่อง "อาชีวะพลิกชีวิต"
คณะกรรมการประเมินหน่วยมาตรฐานนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ตรวจประเมินหน่วยวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2558
 
 
 
 
 
 
ดูรายละเอียดการสั่งซื้อสิ่งพิมพ์
 
 
 
คลิกดูแผนที่ขนาดใหญ่
   
 
เรียนการตัดแต่งขนสุนัขเพื่ออาชีพ
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการอาชีวศึกษาด้วยวิธีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพ ลงวันที่ 28 มกราคม 2554
ยืนยันการใช้ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดครุภัณฑ์ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พร้อมระบบเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2559
คู่มือประชาชน
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2557
ประกาศผลสอบ V-Net ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีการศึกษา 2557
เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์ รายละเอียด (ร่าง) แบบสรุปปรับปรุง ห้องน้ำ ห้องส้วม และปรับปรุงระบบ ประปา
ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน แผนกวิชาต่าง ๆ โดยแผนกวิชาการพิมพ
เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์ รายละเอียด (ร่าง) แบบสรุปรายการ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ปรับปรุงอาคาร
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2556
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2555
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
 
 

ลิขสิทธิ์ 2006 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 286/1 ถนนบำรุงเมือง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2223-2276, 0-2223-1069 แฟกซ์ 0-2223-2578
April 25, 2016