1 รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอบสอง
2. หลักสูตรระยะสั้น ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา และอายุ กำลังรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 มกราคม 2558

ตัวอย่าง สมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดี ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ หรือระดับ 8 ลงมา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
หลักเกณฑ์ในการบันทึกผลงาน และคุณงามความดี ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ หรือระดับ 8 ลงมา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม การรายงานรูปภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม เอกสารการจัดซื้อ / จัดจ้าง
ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม สผ.1 (.docx)
ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม สผ.1 (.pdf)
ตารางสอนคร
ตารางสอนนักเรียน
วิธีการใช้งานแบบฟอร์มบันทึกข้อความ และจดหมายราชการ (ภายนอก)
แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล
แบบฟอร์มจดหมายภายนอก
ประกาศผลสอบ V-Net ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีการศึกษา 2557
เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์ รายละเอียด (ร่าง) แบบสรุปปรับปรุง ห้องน้ำ ห้องส้วม และปรับปรุงระบบ ประปา
ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน แผนกวิชาต่าง ๆ โดยแผนกวิชาการพิมพ
เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์ รายละเอียด (ร่าง) แบบสรุปรายการ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ปรับปรุงอาคาร
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2556
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2555
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2554
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2553
คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ ภาษาไทย ด้วยโปรแกรมการพิมพ์ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ

กระทรวงศึกษาธิการ
สนง. คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
สนง.รับรองมาตราฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา
สนง.พัฒนาสมรรถะครู
และบุคลากรทางการศึกษา
สนง.คณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
สำนักอำนวยการ
ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา

 
ผู้อำนวยการวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี ปฐมนิเทศก์ และมอบตัวนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ทวิภาคี) ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมวิทยาลัย วันที่ 9 เมษายน 2558
ผู้อำนวยการวิทยาลัย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพร แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช วันที่ 31 มีนาคม 2558
ผู้อำนวยการวิทยาลัย รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา ถวายพระพร แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา
ผู้อำนวยการวิทยาลัย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพร แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช วันที่ 31 มีนาคม 2558
คุณปราโมทย์ โชติมงคล ผู้อำนวยการศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ ให้ความอนุเคราะห์ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องบทบาทหน้าที่ จรรยาบรรณ และความตระหนักในวิชาชีพครู แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 26 มีนาคม 2558
ครู และบุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา ร่วมกันจัดกิจกรรม 5 ส. ภายในวิทยาลัย วันที่ 24 มีนาคม 2558
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ดำเนินงานศูนย์ Fix It Center ร่วมกับสำนักงานเขตปทุมวัน ณ บริเวณใต้ทางด่วนอุรุพงษ์ วันที่ 4 มีนาคม 2558
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ดำเนินงานศูนย์ Fix It Center ร่วมกับสำนักงานเขตดินแดง ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ตลาดดินแดง วันที่ 3 มีนาคม 2558
พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายสมนึก คงจำปี ผอ. เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เยี่ยมชมการ ดำเนินงานศูนย์ Fix It Center ของวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ร่วมกับสำนักงานู วัดสุนทรธรรมทาน สภาวัฒนธรรมเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ณ วัดสุนทรธรรมทาน (วัดแค นางเลิ้ง) วันที่ 3 มีนาคม 2558
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา เวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดสระเกศวรมหาวิหาร วันที่ 3 มีนาคม 2558
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน แนะแนวการศึกษาต่อ แก่นักเรียนโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริย์ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
บริษัท คิวรอน จำกัด ให้ความอนุเคราะห์ อบรมการใช้อุปกรณ์จัดแต่งทรงผม ให้กับนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น ณ ห้องประชุมวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2558
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ จัดประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ ของนักศึกษา ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมวิทยาลัย
คณะกรรมการแนะแนวอาชีพและศึกษาต่อระดับ ปวช. 2557 ให้คำปรึกษาแนะแนวอาชีพ และการศึกษาต่อระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2557
นายจักรกฤษ แสงประสิทธิ์ นักศึกษา ปวช. 3 สาขางานการพิมพ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ลำดับ 3 ในการแข่งขันกราฟิก ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
การสัมนาการฝึกอาชีพของนักศึกษา ปวช. (ทวิภาคี) 2557 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมวิทยาลัย
พิธีมอบวุฒิบัตรผ่านการฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2557 แก่นักศึกษาหลักสูตร ปวช. (ทวิภาคี) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมวิทยาลัย
การสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ งานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ระดับชาติ ณ ห้อง MCC Hall เดอะมอลล์ บางกะปิ ระหว่างวันที่ 5 - 8 กุมภาพันธ์ 2558
 
 
ประกาศผู้ชนะการประมูลการจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา รายการปรับปรุงระบบประปา
ประกาศผู้ชนะการประมูลการจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาจ้าง รายการปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม
ประกาศสอบราคาจ้าง ปรับปรุงระบบประปา
ประกาศสอบราคาจ้าง รายการปรับปรุงห้องน้ำ - ห้องส้วม
ประกาศผู้ขนะการประมูลการจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาจ้าง ปรับปรุงระบบไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ
ประกาศผู้ชนะการประมูลการจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา ปรับปรุงอาคาร จำนวน 6 รายการ
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร จำนวน 1 รายการ
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริการพิมพ์แบบพิมพ์ตามสั่ง
ขายแบบพิมพ์ของส่วนราชการ
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ 08.00 น. - 16.00 น. สนใจติดต่อ โทร. 0-2223-2276, 0-2223-1069 ต่อ 107 Fax. 0-2224-6800
ดูรายละเอียดสิ่งพิมพ์
 
 
 
 
 
คลิกดูแผนที่ขนาดใหญ่
   

ลิขสิทธิ์ 2006 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 286/1 ถนนบำรุงเมือง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2223-2276, 0-2223-1069 แฟกซ์ 0-2223-2578
May 11, 2015