1. หลักสูตรระยะสั้น ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา และอายุ กำลังเปิดรับสมัครเร็ว ๆ นี้
2.  

ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม เอกสารการจัดซื้อ / จัดจ้าง
ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม สผ.1
ตารางสอนคร
ตารางสอนนักเรียน

ตรวจสอบจำนวนผู้สมัครเรียนหลักสูตรระยะสั้น

วิธีการใช้งานแบบฟอร์มบันทึกข้อความ และจดหมายราชการ (ภายนอก)
แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล
แบบฟอร์มจดหมายภายนอก
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2556
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2555
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
ขอเชิญชวนเข้าร่วมเสนอรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ กลุ่มสาขาช่างไฟฟ้า
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2554
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2553
คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ ภาษาไทย ด้วยโปรแกรมการพิมพ์ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2552

กระทรวงศึกษาธิการ
สนง. คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
สนง.รับรองมาตราฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา
สนง.พัฒนาสมรรถะครู
และบุคลากรทางการศึกษา
สนง.คณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
สำนักอำนวยการ
ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา 
ผู้อำนวยการ ยุพิน พิมศร แนะนำตัวและให้โอวาท แก่นักศึกษา ปวช. เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย และกล่าวให้โอวาทเนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 2/2557 ณ ลานพิธี วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 14 ตุลาคม 2557
สาขางานเสริมสวย แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป ร่วมกับเครื่องสำอางค์ยี่ห้อ Victory Jackson สาธิตการแต่งหน้า เพื่อเสริมบุคลิกภาพครูและบุคลาการทางการศึกษา ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 13 ตุลาคม 2557
คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีต้อนรับ
ผู้อำนวยการ ยุพิน พิมศร ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
ณ ห้องประชุมวิทยาลัย วันที่ 3 ตุลาคม 2557
ผู้อำนวยการ จำลอง กล่อมอยู่ ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมกล่าวขอบคุณ และอำลา อย่างเป็นทางการ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 26 กันยายน 2557
แผนกวิชาช่างยนต์ จัดอบรมการขับขี่ปลอดภัย ให้นักศึกษาหลักสูตร ปวช. และระยะสั้น ในวันอังคารที่ 16 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมวิทยาลัย
ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม โครงการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิตชุมชนคนจันทบุรี ณ จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2557
ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และครูผู้จะเกษียณอายุ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักษยภาพผู้เกษียณอายุราชการ 2557 ที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดขึ้น ณ โรงแรมเคพี แกรนด์ จังหวัดจันทบุรี วันที่ 12 กันยายน 2557
บริษัท พันธ์วาดี จำกัด ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อจัดการศึกษาด้านอาชีวะศึกษาในสถานประกอบการ ณ บริษัท พันธ์วาดี จำกัด วันที่ 9 กันยายน 2557
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ และแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ โดยมีวิทยาลัยสารพัดช่าง 4 แห่ง ร่วมจัด ได้แก่ วช.พระนคร วช.นครหลวง วช.ธนบุรี และ วช.สีพระยา ณ ลานกีฬา วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 5 กันยายน 2557
การประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบระดับชาติ โครงการเสริมสร้างคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557 ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2557
ณ ห้องประชุมสัตตบุตย์ โรงแรมปทุมธานีเพลส จังหวัดปทุมธานี
ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ บริการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2557ระหว่างวันที่ 19 -27 สิงหาคม 2557
พระมหาประสิทธิ์ ญาณปปทีโป จากวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุณาอนุเคราะห์เป็นวิทยากร บรรยายธรรมแก่นักศึกษา ปวช. ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา
ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 29 สิงหาคม 2557
ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมวิทยาลัย ชั้น 4
ในวันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2557
คุณพัฒนพงศ์ จันทร์เพ็ชรพูล นักกฎหมาย ปปช. ชำนาญการ ให้ความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร แก่นักศึกษาของวิทยาลัย ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา
ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 22 สิงหาคม 2557
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างภาคี 4 ฝ่าย จัดทำโครงการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้ทันสมัย
ในวันที่ 18 สิงหาคม 2557
ณ ห้องประชุมใหญ่ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา แสดงความจงรักภักดีและร่วมเทิดพระเกียรติ
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันศุกร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณลานพิธี วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมอบรมโครงการจัดระบบประเมินผลแนวใหม่ตามสภาพจริง ตามนโยบายโครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557 ในวันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
พระครูสิริวิหารการ จากวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปี 2556 แก่นักศึกษา ปวช. วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 4 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมวิทยาลัย
ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ดำเนินงานโครงการขยายบทบาทศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (Fix It Center)
ประจำปี 2557 ณ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ วันที่ 2-3 สิงหาคม 2557
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริการพิมพ์แบบพิมพ์ตามสั่ง
ขายแบบพิมพ์ของส่วนราชการ
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ 08.00 น. - 16.00 น. สนใจติดต่อ โทร. 0-2223-2276, 0-2223-1069 ต่อ 107 Fax. 0-2224-6800
ดูรายละเอียดสิ่งพิมพ์
 
 
คลิกดูแผนที่ขนาดใหญ่
 
 
 
 
 
   

ลิขสิทธิ์ 2006 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 286/1 ถนนบำรุงเมือง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2223-2276, 0-2223-1069 แฟกซ์ 0-2223-2578
November 14, 2014