วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2504 โดยเปลี่ยนจากโรงเรียนช่างไม้วัดสระเกศ เป็นโรงเรียนสารพัดช่างพระนคร ในที่ดินของวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ในระยะเริ่มแรกโรงเรียนสารพัดช่างพระนคร จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และได้ใช้เป็นสถาบันที่เก็บวัสดุอุปกรณ์ (Ware Houe) ให้กับหน่วยฝึกฝนอาชีพเคลื่อน สังกัดกองส่งเสริมอาชีพ กรมอาชีวศึกษา โดยมีหน่วยฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่หน่วยต่างๆ ทั่วประเทศ มารับวัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนจาก "ยูซอม" (USOM) เพื่อใช้สำหรับการสอนวิชาชีพตามภูมิภาคต่างๆ ต่อมาหน่วยฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ได้โอนไปสังกัดกกองการศึกษาผู้ใหญ่ กรมสามัญศึกษา โรงเรียนสารพัดช่างพระนครจึงได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นแต่เพียงอย่างเดียว โดยเน้นประชาชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อการประกอบอาชีพ เพื่อเป็นอาชีพเสริม และการเปลี่ยนอาชีพจากอาชีพที่ใช้แรงงานเป็นอาชีพที่ใช้ทักษะฝีมือ
          ในปี พ.ศ. 2524 เปิดสอนหลักสูตรช่างฝีมือทดแทนช่างก่อสร้าง ประเภทก่ออิฐ งานปูน ใช้เวลาเรียนในโรงเรียน 2 เดือน จากนั้นจึงส่งไปฝึกงานในสถานประกอบการอีก 6 เดือน รวม 8 เดือน
          ในปี พ.ศ. 2525 กรมอาชีวศึุกษาได้มอบหมายให้่โรงเรียนสารพัดช่างพระนคร ขยายการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ที่สาขาชุมชนห้วยขวาง อีกแห่งหนึ่ง โดยใช้อาคารสถานที่ของการเคหะแห่งชาติ (เคหะชุมชนห้วยขวาง) บริเวณใต้อาคารแฟลตที่ 6 เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน
          ในปี พ.ศ. 2534 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศยกฐานะ "โรงเรียนสารพัดช่าง" เป็น "วิทยาลัยสารพัดช่าง" ทั่วประเทศ ดังนั้นโรงเรียนสารพัดช่างพระนครจึงได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร กรมอาชีวศึกษา กระทรววงศึกษาธิการ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้แก่ประชาชนได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งในระบบโรงเรียน และนอกระบบโรงเรียน
          ในปี พ.ศ.2537 กรมอาชีวศึกษาได้มีคำสั่งให้วิทยาลัยสารพัดช่างทั่วประเทศ เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2533 โดยเป็นการเรียนการสอนในระบบโรงเีรียน ด้วยเหตุผลที่มีนักเรียนที่เรียนสำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นจำนวนมาก สถานศึกษาที่มีอยู่เดิม คือ วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตร และวิทยาลัยการอาชีพ ไม่สามารถรองรับจำนวนนักเรียนที่จบชั้นมัธยมเพิ่มขึ้นอีกได้ จึงมีความจำเป็นต้องให้วิทยาลัยสารพัดช่างช่วยจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวช. อีกภารกิจหนึ่ง แต่ยังถือว่าการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเป็นภารกิจหลัก
          และเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2546 กรมอาชีวศึกษาได้เปลี่ยนเป็นสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดังนั้น วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร จึงเปลี่ยนสังกัด เป็นสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
          ปีการศึกษา 2546-2547 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร เป็นสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร 1 สำนกงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
          ปีการศึกษา 2548 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร เป็นสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษากรุงเทพฯ (อศก.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
          ปีการศึกษา 2551 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาวิชาชีพขนาดใหญ่
          ปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง
          ปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ผ่านการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก (สอศ.) ในระดับ ดีมาก
ปัจจุบันการศึกษาและฝึกอบรมด้านวิชาชีพ เพื่อผลิตกำลังคนในระดับช่างกึ่งฝีมือ และช่างฝีมือ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ และสนองความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งการประกอบอาชีพอิสระ โดยการจัดการศึกษาและฝึกอบรม ในสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาคหกรรม สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม และสาขาวิชาพณิชยกรรม

1. วัตถุประสงค์ เพื่อฝึกอบรมให้บุคคลที่ไม่มีความรู้ในวิชาชีพ ได้มีความรู้ ละมีทักษะในวิชาชีพที่ตนสนใจ สามารถออกไปประกอบอาชีพได้
2. เพื่อฝึกอบรมให้บุคคล ที่มีความรู้พื้นฐานในวิชาชีพอยู่บ้างแล้ว ได้เพิ่มพูนความรู้ด้านเทคโนโลยีให้สูงขึ้น เพื่อยกระดับฝีมือ
3. เพื่อฝึกอบรมให้บุคคลที่ประสงค์จะเปลี่ยนอาชีพ ได้มีโอกาสทดลอง และหาประสบการณ์ทดสอบความถนัดของตนเอง

โครงสร้างระบบการบริหารแบ่งเป็น 4 ลักษณะงาน คือ

 • ลักษณะงานบริหารทรัพยากร
 • ลักษณะงานแผนงานและความร่วมมือ
 • ลักษณะงานพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
 • ลักษณะงานวิชาการ
  (แต่ละลักษณะงานมีรองผู้อำนวยการ เป็นผู้รับผิดชอบลักษณะงานทั้ง 4 ลักษณะงาน)
ลักษณะงานบริหารทรัพยากร แบ่งออกเป็น
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • งานบุคลากร
 • งานการเงิน
 • งานการบัญชี
 • งานพัสดุ
 • งานอาคารสถานที่
 • งานทะเบียน
 • งานประชาสัมพันธ์

ลักษณะงานแผนงานและความร่วมมือ

 • งานวางแผนและงบประมาณ
 • งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
 • งานความร่วมมือ
 • งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
 • งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
 • งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

ลักษณะงานพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

 • งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
 • งานครูที่ปรึกษา
 • งานปกครอง
 • งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
 • งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
 • งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

ลักษณะงานวิชาการ

 • งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
 • งานวัดผลและประเมินผล
 • งานวิทยาบริการและห้องสมุด
 • งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 • งานสื่อการเรียนการสอน
 • แผนกวิชาพาณิชยกรรม
 • แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 • แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป
 • แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
 • แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
 • แผนกวิชาศิลปกรรม
 • แผนกวิชาช่างยนต์
 • แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 • แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
 • แผนกวิชาช่างพิมพ์
 • แผนกวิชาช่างกลโลหะ
 • แผนกวิชาก่อสร้าง


ลิขสิทธิ์ 2001. วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
286/1 ถนนบำรุงเมือง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100 โทร. 0-2223-2276, 0-2223-1069 แฟกซ์ 0-2223-2578
แก้ไขล่าสุดวันที่ 24 February, 2016