วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนวิชาชีพที่หลากหลาย มุ่งเสริมความรู้ ความสามารถ โดยบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญ
พันธกิจที่ 1 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
พันธกิจที่ 2 พัฒนาระบบคุณธรรม จริยธรรม และระบบการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ และทันสมัย
พันธกิจที่ 3 พัฒนาเพื่อยกระดับระบบบริหารจัดการภายในวิทยาลัย
พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบความร่วมมือทั้งในและนอกสถานศึกษา
พันธกิจที่ 5 พัฒนาหลักสูตรสู่สมรรถนะวิชาชีพระยะสั้น

1. นักศึกษามีความรู้ ความชำนาญตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปการสอบ
3. มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
4. สร้างงาน สร้างรายได้
5. แผนการสอนมีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรมทุกรายวิชา
6. บุคลากรทางการศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม จริยธรรม
7. นักศึกษามีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมในทางที่ดีขึ้น
8. บุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่เหมาะสม
9. ครู บุคลากรทางการศึกษามีระดับความชำนาญ/วิทยฐานะที่สูงขึ้น
10. ครู บุคลากรทางการศึกษามีขวัญกำลังใจ
11. มีงานวิจัยโครงการทางวิชาการ และผลผลิตทางการศึกษา
12. มีการนำผลงานวิจัย โครงการทางวิชาการ หรือนวัตกรรมไปใช้ในการทบทวน ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน
13. วิทยาลัยมีการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการภายใน เช่น งานทะเบียน งานการเงิน งานพัสดุ
14. จัดตั้งคณะกรรมการที่มาจากภาคีเครือข่ายร่วมเป็นที่ปรึกษา

เปิดทำการสอน 4 ประเภทวิชา คือ
1.   ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม มี 8 แผนกวิชา ได้แก่
 • แผนกวิชาช่างยนต์
 • แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
 • แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
 • แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
 • แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 • แผนกวิชาช่างเครื่องทำความเย็น
 • แผนกวิชาเขียนแบบก่อสร้าง
 • แผนกวิชาช่างพิมพ์
2.  ประเภทวิชาคหกรรม มี 6 แผนกวิชา ได้แก่
 • แผนกวิชาช่างตัดเสื้อสตรี
 • แผนกวิชาช่างตัดเสื้อชาย
 • แผนกวิชาช่างเสริมสวย
 • แผนกวิชาช่างตัดผม
 • แผนกวิชาอาหาร-ขนม
 • แผนกวิชาคหกรรมทั่วไป
3.  ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม มี 4 แผนกวิชา ได้แก่
 • แผนกวิชาศิลปประดิษฐ์
 • แผนกวิชาช่างภาพ
 • แผนกวิชาดนตรี
 • แผนกวิชาออกแบบโฆษณา
4.  ประเภทวิชาพณิชยกรรม มี 3 แผนกวิชา ได้แก่
 • แผนกวิชาบัญชี
 • แผนกวิชาเลขานุการ
 • แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
ใช้เวลาเรียน 3 ปีในภาคการเรียนปกติ เปิดทำการสอน 4 แผนกวิชา คือ
 • แผนกวิชาช่างยนต์
 • แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
 • แผนกวิชาช่างอิเลคทรอนิคส์
 • แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
นักศึกษาสามารถเทียบโอนความรู้ จากสถาบันการศึกษาเดิม หรือเรียนในหลักสูตรระยะสั้น แล้วนำหน่วยกิตมาเทียบโอน และสะสมรายวิชาไปเรื่อย ๆ จนครบ ก็สามารถได้รับวุฒิ ปวช. ได้ เปิดทำการสอน 5 แผนกวิชา คือ
 • แผนกวิชาช่างยนต์
 • แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
 • แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 • แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
 • แผนกวิชาบัญชี
การเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

1. เป็นความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการกับสถานศึกษา
2. ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2545
3. ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี
4. เรียนทฤษฎีในสถานศึกษา ฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ
5. เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของกรมอาชีวศึกษา
    และประกาศนียบัตรรับรองความสามารถจากสถานประกอบการหรือสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
6. มีรายได้ขณะที่เรียน มีโอกาสที่จะประกอบอาชีพอิสระหรือเป็นเจ้าของกิจการ
7. มีโอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

แนวทางในการศึกษาต่อ

นักศึกษาที่จบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทวิภาคี มีศักดิ์และสิทธิ์ในการศึกษาต่อเทียบเท่ากับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทั่วไป คือสามารถศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสถาบันของรัฐและเอกชนได้ทุกสถาบัน อีกทั้งยังสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรีในสถาบันของรัฐและเอกชนได้ทุกสถาบัน

สิทธิที่จะได้รับขณะศึกษาจากสถานศึกษา

1. การเป็นนักศึกษาของสถานศึกษา
2. การศึกษาวิชาทหาร (รด.)
3. การเรียนทฤษฎีและปฏิบัติจากสถานศึกษา
4. การตรวจสุขภาพประจำปี
5. การประกันอุบัติเหตุขณะที่ศึกษาอยู่

สิทธิที่จะได้รับขณะศึกษาจากสถานประกอบการ

1. การเป็นพนักงานของสถานประกอบการ
2. ได้รับค่าตอบแทนในการฝึกงานจากสถานประกอบการ
3. การเรียนทฤษฎีและปฏิบัติจากสถานประกอบการ
4. สวัสดิการต่าง ๆ ในฐานะผู้ฝึกหัดงาน

เอกสารการสมัครเรียน

1. สำเนาวุฒิการศึกษา (รบ.)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
5. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เป็นต้น

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม 3.) หรือเทียบเท่า
2. มีร่างกายแข็งแรงเหมาะสมกับการฝึกวิชาชีพ
3. อายุตั้งแต่ 15 ปีเป็นต้นไป
4. ไม่จำกัดเพศ
5. มีใจรักในวิชาชีพ
6. เคารพในการปกครองระบอบประชาธิปไตย

การรับสมัคร

วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครมีการประสานกับองค์กรเอกชนในการส่งนักศึกษาเข้าฝึกการทำงานจริง โดยปัจจุบันวิทยาลัยได้ทำการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทวิภาคีจำนวน 4 แผนก คือ

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาช่างยนต์ 
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส
แผนกวิชาช่างพิมพ์

รับนักเรียนจากโรงเรียนของกรมสามัญศึกษา ในระดับมัธยมตอนปลาย เรียนวิชาชีพพื้นฐาน เพื่อโอนหน่วยกิต เปิดทำ การสอน 2 ประเภทวิชา คือ

 • ประเภททวิชาช่างอุตสาหกรรม
 • ประเภทวิชาพณิชยกรรม

จากส่วนราชการอื่น ๆ เช่น สถานสงเคราะห์หญิงบ้านปากเกร็ด สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนบางนา จัดสอน 5 แผนกวิชา คือ

 • แผนกวิชาช่างตัดเสื้อสตรี
 • แผนกวิชาช่างตัดเสื้อชาย
 • แผนกวิชาช่างพิมพ์
 • แผนกวิชาช่างภาพ
 • แผนกวิชาช่างเสริมสวย

   


ลิขสิทธิ์ 2001. วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 286/1 ถนนบำรุงเมือง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100 โทร. 0-2223-2276, 0-2223-1069 แฟกซ์ 0-2223-2578
แก้ไขล่าสุดวันที่ 11 October, 2017