แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(คลิกชื่อโครงการเพื่อดาวน์โหลด)
โครงการที่ ชื่อโครงการประจำปีงบประมาณ 2563
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1 ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ ประจำฝ่ายบริหารทรัพยากร
2 จัดหาครุภัณฑ์ประจำฝ่ายบริหารทรัพยากร
  งานบริหารงานทั่วไป
3 วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
4 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำงานบริหารทั่วไป
  งานบุคลากร
5 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
6 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำงานบุคลากร
  งานการเงิน
7 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำงานการเงิน
  งานพัสดุ
8 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและซ่อมแซมรถยนต์
9 จัดซื้อกระดาษของแผนกและงานต่าง ๆ
10 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำงานพัสดุ
  งานอาคารสถานที่
11 ซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สิน
12 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด ปีงบประมาณ 2563
13 จัดการขยะมูลฝอยโดยการคัดแยกขยะ
14 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำงานอาคารสถานที่
  งานประชาสัมพันธ์
15 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
16 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำงานประชาสัมพันธ์
  งานทะเบียน
17 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ระบบมัลติฟังก์ชั่นเลเซอร์ ประจำงานทะเบียน
18 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำงานทะเบียน
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
19 ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ ประจำฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
20 จัดหาครุภัณฑ์ ประจำฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
  งานวางแผนและงบประมาณ
21 จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
22 จัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
23 จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
24 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ระบบพ่นหมึกพร้อมถ่ายเอกสาร ประจำงานวางแผนและงบประมาณ
25 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำงานวางแผนและงบประมาณ
  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
26 ซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
27 ต่ออายุเว็บโฮสติ้ง โดเมน bpc.ac.th
28 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
29 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
  งานความร่วมมือ
30 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
31 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำงานความร่วมมือ
  งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
32 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
33 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำงานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
  งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
34 พัฒนาความรู้ครูผู้สอนสู่ผู้เรียนด้านการประกอบอาชีพอิสระ
35 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และเคมีภัณฑ์ทางการพิมพ์ เพื่อใช้ผลิตแบบพิมพ์เพื่อจำหน่าย
36 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำงานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
  งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
37 พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
38 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
39 ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ ประจำฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
40 จัดหาครุภัณฑ์ ประจำฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
  งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
41 กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา
42 ประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพ ระดับภาค ระดับชาติ 
43 พัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกสถานศึกษา
44 พัฒนาหน่วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับสถานศึกษา
45 แข่งกีฬาต้านยาเสพติด
46 ค่ายทักษะชีวิตพัฒนาคุณธรรม
47 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
48 วันงดสูบบุหรี่โลก
49 สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสาขาวิชากับสถานประกอบการ
50 สร้างองค์ความรู้สู่อาเซียน
51 เสริมสร้างประชาธิปไตย
52 ไหว้ครูและบวงสรวงครูช่าง
53 วันเด็กแห่งชาติ
54 สัปดาห์วันครู
55 สืบสานวัฒนธรรมไทย การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
56 สืบสานวัฒนธรรมไทย ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
57 เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ
58 ธนาคารความดี สร้างจิตสาธารณะ
59 อบรมป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และแก้ไขปัญหาท้องก่อนวันอันควร
60 ส่งเสริมภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษน่ารู้ประจำสัปดาห์
61 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ
62 เสริมสร้างจรรยาบรรณวิชาชีพ
63 ประกวดสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้
64 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สอบธรรมศึกษาสนามหลวง
65 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
  งานครูที่ปรึกษา
66 เยี่ยมบ้านนักเรียน
67 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำงานครูที่ปรึกษา
  งานปกครอง
68 รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
69 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำงานปกครอง
  งานแนะแนวและจัดหาอาชีพ
70 Open House วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ประจำปีงบประมาณ 2563
71 ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563
72 พิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพ มาตรฐานวิชาชีพและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562
73 เพิ่มปริมาณผู้เรียนและจัดทำเอกสารการแนะแนวหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. 2563
74 ศึกษาดูงานสถานประกอบการนักเรียนใหม่หลักสูตร ปวช. 1 ปีการศึกษา 2563
75 ติดตามการมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา 2562
76 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
  งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
77 จัดหายาและเวชภัณฑ์
78 ัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ประจำงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
  งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
79 ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)
80 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
ฝ่ายวิชาการ
81 ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ ประจำฝ่ายวิชาการ
82 จัดหาครุภัณฑ์ ประจำฝ่ายวิชาการ
  แผนกวิชาช่างยนต์
83 จัดซื้อวัสดุฝึกหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชาช่างยนต์
84 เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาอบรมให้ความรู้แก่ผู้เรียน
85 ประเมินมาตรฐานวิชาชีพสาขาวิชาช่างยนต์
86 แข่งขันทักษาวิชาชีพระดับ ปวช. สาขาวิชาช่างยนต์
87 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องยนต์เล็ก ประจำแผนกวิชาช่างยนต์
  แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
88 จัดซื้อวัสดุฝึกหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
89 จัดซื้อวัสดุฝึกหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
90 ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ สาขางานไฟฟ้ากำลัง
91 เชิญผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้แก่ผู้เรียน แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
92 แข่งขันทักษาวิชาชีพระดับ ปวช. สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
  แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
93 ประเมินมาตรฐานวิชาชีพสาขาอิเล็กทรอนิกส์
94 ซื้อวัสดุฝึกหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
95 ซื้อวัสดุฝึกหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
96 เชิญผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้แก่ผู้เรียนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
97 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
98 แข่งขันทักษาวิชาชีพระดับ ปวช. ประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง
  แผนกวิชาช่างพิมพ์
99 จัดซื้อวัสดุฝึกหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แผนกวิชาช่างพิมพ์
  แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
100 จัดซื้อวัสดุฝึกรายวิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 20100-1004 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
101 จัดซื้อวัสดุฝึกหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
102 จัดซื้อวัสดุสำนักงานแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
  แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
103 ประเมินมาตรฐานวิชาชีพสาขาวิชาช่างกลโรงงาน
104 เชิญวิทยาการผู้เชี่ยวชาญมาอบรมให้ความรู้แก่ผู้เรียนแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
105 แข่งขันทักษาวิชาชีพระดับ ปวช. แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
106 ประเมินมาตรฐานวิชาชีพสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
107 จัดซื้อวัสดุฝึก หลักสูตร ปวช. แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
108 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องโปรเจคเตอร์ ประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
109 แข่งขันทักษาวิชาชีพระดับ ปวช. แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
110 อบรมภาษาอังกฤษให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
111 จัดซื้อวัสดุฝึก ประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
  หลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
112 จัดซื้อวัสดุแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
  หลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาดนตรี
113 จัดซื้อวัสดุฝึก สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม
  หลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
114 จัดซื้อวัสดุฝึก สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
  หลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
115 จัดซื้อวัสดุฝึก สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
116 แข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
  หลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป
117 จัดซื้อวัสดุฝึก สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป
118 แข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป
  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
119 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
120 พัฒนาหลักสูตรและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
  งานวัดผลและประเมินผล
121 ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net)
122 สอบมาตรฐานวิชาชีพ
123 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำงานวัดผลและประเมินผล
  งานวิทยบริการและห้องสมุด
124 พัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
125 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำงานวิทยบริการและห้องสมุด
  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
126 จัดทำแผนการฝึกอาชีพการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ
127 นิเทศติดตามนักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
128 ปฐมนิเทศนักเรียนก่อนการฝึกอาชีพ
129 ลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
130 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
  งานสื่อการเรียนการสอน
131 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยสื่อดิจิทัล
132 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำงานสื่อการเรียนการสอน


 


ลิขสิทธิ์ 2001. วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 286/1 ถนนบำรุงเมือง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100 โทร. 0-2223-2276, 0-2223-1069 แฟกซ์ 0-2223-2578
แก้ไขล่าสุดวันที่ 12 November, 2019