ชื่อ - สกุล นายพานิชพล มงคลเจริญ
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

ติดต่อ

panichapol_m@yahoo.com
panichapol@bpc.ac.th

 

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ไฟฟ้ากำลัง) วิทยาลัยครูอาชีวศึกษา ปัจจุบันเป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (วิทยาเขตเทเวศน์) ระหว่างปี พ.ศ. 2517-2518
 • ประโยคครูมัธยมวิชาชีพชั้นสูง (ไฟฟ้ากำลัง) วิทยาลัยครูอาชีวศึกษา ปัจจุบันเป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (วิทยาเขตเทเวศน์) ระหว่างปี พ.ศ. 2518-2519
 • ศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระหว่างปี พ.ศ. 2523-2525
 • ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.ม. การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ระหว่างปี พ.ศ. 2544-2545
 • หลักสูตรการบริหารคุณภาพ ระบบคิวซี ณ สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา (วัดไร่ขิง) รุ่น พ.ศ. 2529 (หลักสูตร 1 สปด.)
 • หลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง ณ สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา (วัดไร่ขิง) รุ่น 3 พ.ศ. 2534(หลักสูตร 1 เดือน)
 • หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา (วัดไร่ขิง) รุ่น 1 พ.ศ. 2542 (หลักสูตร 1 สปด.)
 • หัวหน้าแผนกวิชาช่างเครื่องทำความเย็นและสอน ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ระหว่างปี พ.ศ. 2520 - 2534
 • หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้าและสอน ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ระหว่างปี พ.ศ. 2529 - 2534
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ระหว่างปี พ.ศ. 2534 - 2539
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ระหว่างปี พ.ศ. 2539 - 2541
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ระหว่างปี พ.ศ. 2541 - 2542
 • รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ระหว่างปี พ.ศ. 2542 - ปัจจุบัน
 • กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการอำนวยการโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา และการสาธารณสุข (มาเลเซีย)
 • กรรมการศูนย์สนับสนุนด้านการศึกษาตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย        ทำหน ้าที่ผู้ประสานงานการปฏิบัติงานด้านอาชีวศึกษาวิทยาลัยกำปงเฌอเตียล ราชอาณาจักรกัมพูชา
 • รองผู้อำนวยการสำนักงานสถาบันการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร 1
 • สมาชิกสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย
 • สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย
 • หนังสือ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน หลักสูตร ปวช.
 • หนังสือ ซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ หลักสูตร ปวช.
 • ซื่อสัตย์สุจริต
 • พัฒนาตน ส่งเสริมการพัฒนาทีมงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลต่อการพัฒนาการศึกษา และงานในหน้าที่รับผิดชอบ
 • ยึดหลักการบริหารคือการแก้ปัญหา และพัฒนา ตลอดจนการอำนวยความสะดวกให้ทีมงาน