งานพัสดุ

บุคลากรในงานพัสดุ

นายปรีดา ศรีลาศักดิ์ หัวหน้างานพัสดุ (หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)
นายสุรชัย อุ่ยสันติวงศ์ ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ (พนักงานขับรถยนต์ชั่วคราว)
นายเรวัฒน์ ศิริมา ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ (พนักงานขับรถยนต์ชั่วคราว)
นายเสวก พรหมเวียง ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ (พนักงานขับรถยนต์ชั่วคราว)
นายวุฒิชัย มงคลกาย ผู้ช่วยหัวหน้างงานพัสดุ (พนักงานขับรถยนต์ชั่วคราว)
นายกรกช ไกรรักษ์ ผู้ช่วยหัวหน้างงานพัสดุ
นายสุทธิพัฒน์ สมทวีศิลป์ เจ้าหน้าที่งงานพัสดุ (พนักงานขับรถยนต์ชั่วคราว)
นางสาวปาริฉัตร จันทร์เพ็ญ เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
นายวิชัย บุญมี เจ้าหน้าที่งานพัสดุ (พนักงานขับรถยนต์และหัวหน้าหมวดยานพาหนะ)
นายประทุม ประเสริฐดี เจ้าหน้าที่งานพัสดุ (พนักงานขับรถยนต์)


หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. จัดวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา การซื้อการจ้าง การควบคุม การเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุและการจำหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ 
2. จัดทำทะเบียนที่ดินและสิ่งก่อสร้างทุกประเภทของสถานศึกษา
3. จัดวางระบบและควบคุมการใช้ยานพาหนะ  การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง การบำรุงรักษาและการพัสดุต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับยานพาหนะของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ          
4. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงิน ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
5. ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน
6. ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
8. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา    
9. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
10. ดูแลบำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย