งานส่งเสริมผลิตผลการค้า

บุคลากรในงานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

นายอุทุมพร แนวอินทร์ หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
นางกันต์ณัชพร     แก้ววัง     เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
  • ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
  นายวรายุทธ ต่ายเพ็ง หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
  นายสุรชัย อุ่ยสันติวงศ์ ครูที่ปรึกษานักศึกษาศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
  นางสาวชญานิษฐ์ คันธวัลย์     ครูที่ปรึกษานักศึกษาศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
  นายสมพงษ์ เจียวก๊ก ครูที่ปรึกษานักศึกษาศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
  นายวุฒิชัย มงคลกาย ครูที่ปรึกษานักศึกษาศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
  นางกันต์ณัชพร     แก้ววัง     เจ้าหน้าที่ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา