งานส่งเสริมผลิตผลการค้า

บุคลากรในงานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

นายอุวีระชัย คำมา หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
นายทวิ ประทุม ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
  • ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
  นายวรายุทธ ต่ายเพ็ง หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
  นายสุรชัย อุ่ยสันติวงศ์ ครูที่ปรึกษานักศึกษาศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
  นางสาวชญานิษฐ์ คันธวัลย์     ครูที่ปรึกษานักศึกษาศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
  นายวุฒิชัย มงคลกาย ครูที่ปรึกษานักศึกษาศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
  นางสิริกร     สุโพธิ์ชัย ครูที่ปรึกษานักศึกษาศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา