งานปกครอง

บุคลากรในงานปกครอง

นายวุฒิชัย มงคลกาย หัวหน้างงานปกครอง
นายสุรชัย อุ่ยสันติวงศ์ ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
นายปรีดา ศรีลาศักดิ์ ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
นางสาววรัญญา พลนิกรณ์ ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
นายเรวัฒน์ ศิริมา ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
หัวหน้าแผนกวิชา   ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
ครูที่ปรึกษาทุกชั้นปี   ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง


หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ปกครองดูแลนักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้อยู่ในระเบียบวินัยตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2. ประสานงานกับครูที่ปรึกษา แผนกวิชาและหัวหน้างานในการแก้ปัญหาของนักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสถานศึกษา
3. ประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และผู้ปกครองในการแก้ปัญหาความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา  
4. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการงานปกครอง เพื่อพิจารณาการลงโทษนักเรียนนักศึกษา  
5. พิจารณาเสนอระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติและพิจารณาเสนอ ความเห็นในการลงโทษนักเรียนนักศึกษา
6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ป้องกันและแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาท  การก่อความไม่สงบในสถานศึกษา 
7. จัดทำระเบียนนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติและลงโทษ กรณีกระทำความผิดต่อระเบียบวินัยข้อบังคับ 
8. สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอต่อฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
9. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
10. ดูแลบำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย