งานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน

บุคลากรในงานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นายอุทุมพร แนวอินทร์ หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
นางสาวพรทิพย์ ดีประวี ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
นายพงศกร จิตเย็น ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
นายวูมิชัย มงคลกาย ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
นางสาวชุติมา ทองสัมฤทธิ์ ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
นางสาวชญานิษฐ์ คันธวัลย์ ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
นายสมพงษ์ เจียวก๊ก ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
นางสาวอัจจิมา ถิ่นพฤกษ์งาม ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
หัวหน้าแผนกวิชา   ผู้ช่วยหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน


หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. จัดทำแผนปฏิบัติการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชา  และงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
2. ดำเนินการโครงการตามพระราชดำริ เช่น โครงการฝึกอบรมวิชาชีพในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหรือโครงการตามแนวพระราชดำริอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
3. ดำเนินการโครงการฝึกอบรมและให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนและบุคคลทั่วไป เช่น โครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณการเพื่อแก้ปัญหาความยากจนและ ๑๐๘ อาชีพ เป็นต้น   
4. ดำเนินการโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัด  ท้องถิ่น  และหน่วยงานอื่นๆ   
5. ดำเนินการจัดกิจกรรมและการให้บริการที่ตอบสนองต่อชุมชนและสังคมตามนโยบาย เช่น โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน โครงการอาชีวะบริการ และโครงการช่วยเหลือให้บริการอื่นๆ กรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุเร่งด่วนตามที่ได้รับมอบหมาย
6. เผยแพร่องค์ความรู้ ทักษะวิชาชีพแก่ประชาชน เพื่อการมีงานทำและประกอบอาชีพ
7. ดำเนินงาน ประสานงาน ป้องกัน และปราบปราม สารเสพติด งานแก้ปัญหา ป้องกันโรคเอดส์ งานอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง
8. ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ตลอดจนข่าวสารและเสนอแนะแนวทางในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนผู้สนใจโดยผ่านทางสื่อมวลชนต่างๆ 
9. ติดตามการประเมินผลการฝึกอบรมและประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในการให้คำแนะนำ   ในการประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม
10 จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
11. ดูแลบำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย