งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

บุคลากรในงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นายเรวัฒน์ ศิริมา   หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นายณัฐวุฒิ ใจอ้าย ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นางสาวอนันทิตา บรรพชาติ ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นางสาวชุติมา ทองสัมพันธ์ ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
หัวหน้าแผนกวิชา   ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นางกันต์ณัชพร แก้ววัง เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. จัดทำ รวบรวมและตรวจสอบแผนการเรียน ของทุกแผนกวิชาให้ตรงกับโครงสร้างของหลักสูตร 
2. จัดทำตารางสอน  ตารางเรียนร่วมกับแผนกวิชาต่างๆ และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง 
3. จัดทำแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานหลักสูตรการเรียนการสอน  
4. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานภายนอกเพื่อจัดรายวิชาและสาขางานให้สอดคล้องกับนโยบาย ความต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชน ท้องถิ่น สภาพเศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
5. จัดหา รวบรวมและพัฒนาหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อความรู้หรือทักษะในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อซึ่งจัดขึ้นเป็นโครงการหรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
6. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร ตลอดจนระเบียบการจัดการศึกษา 
7. ประสานงานกับสาขาวิชาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ทั้งระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพและสะสมหน่วยกิต
8. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตร
9. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนจัดทำเอกสารประกอบการสอนและจัดการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย
10. รวบรวมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อการจัดการเรียนการสอน  เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
11. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
12. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
13. ดูแลบำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
14. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย