งานอาคารสถานที่

บุคลากรในงานอาคารสถานที่

นายสุรชัย อุ่ยสันติวงศ์ หัวหน้างงานอาคารสถานที่
นายปรีดา ศรีลาศักดิ์ ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
นายอุทุมพร แนวอินทร์ ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
นายเสวก พรหมเวียง ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
นายกรกช ไกรรักษ์ ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
นางสาวปรีชญา สมานตระกูล ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
นายเรวัฒน์ ศิริมา ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
นายวุฒิชัย มงคลกาย ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
นายวรายุทธ ต่ายเพ็ง ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
นางสาวชญานิษฐ์ คันธวัลย์ ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
นายธนภพ ภู่ยอดยิ่ง ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
นายวีระชัย คำมา ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
นายสมพงษ์ เจียวก๊ก ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
นางสาวอังคนา ชาญจำลอง เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
นายณัทสรัญ อำนาจศศิธร เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที
นายวิรัตน์ เดชพ่วง เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่  และเจ้าหน้าที่เวรยาม


หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ประสานงานและวางแผนในการใช้พื้นที่ของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสถานศึกษา
2. กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ การใช้ และการขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้เป็นไป ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
3. ควบคุมดูแลปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนาอาคารสถานที่การอนุรักษ์พลังงานการรักษาสภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษา 
4. จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้ปลอดภัยจากโจรภัย อัคคีภัยและภัยอื่นๆ
5. ให้คำแนะนำ ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
6. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆ  ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
7. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
8. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
9. ดูแล  บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย