งานความร่วมมือ

บุคลากรในงานความร่วมมือ

นางปาริชา พรหมจันทร์ หัวหน้างานความร่วมมือ
นายวรายุทธ     ต่ายเพ็ง     ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ
นางสาวชญานิษฐ์   คันธวัลย์     ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ
นายสมพงษ์ เจียวก๊ก     ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ


หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ประสานความร่วมมือและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา  
2. ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและความช่วยเหลือจากภายนอก ในการร่วมลงทุนเพื่อการศึกษา  
3. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา      
4. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
5. ดูแลบำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย