งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

บุคลากรในงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายวุฒิชัย มงคลกาย หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
นายกรกช   ไกรรักษ์    ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

 

  • กิจกรรมหน้าเสาธง
  นายสุรชัย อุ่ยสันติวงศ์  
  นายวุฒิชัย มงคลกาย  
  นายศรายุทธ กิ่งกำปัง      
  ครูที่ปรึกษาทุกชั้นปี    

 

  • กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
  นายศรายุทธ กิ่งกำปัง      

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกิจกรรมชมรมต่างๆ ขึ้นภายในสถานศึกษา
2. ดำเนินการจัดตั้งและควบคุมดูแลองค์การวิชาชีพต่างๆ ขึ้นในสถานศึกษา องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อ.ว.ท.)
3. จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา  สังคม ชุมชนและกิจกรรมต่างๆ  ในวันสำคัญของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักเรียน  นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายคุณธรรมพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งโครงการพัฒนานักเรียนนักศึกษา ด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ 
5. ควบคุมดูแลกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญและนักศึกษาวิชาทหาร
6. ส่งเสริมการกีฬา  นันทนาการและศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา
7. ควบคุมและดำเนินการให้มีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง
8. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
9. สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
10. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
11. ดูแลบำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย