งานประชาสัมพันธ์

บุคลากรในงานประชาสัมพันธ์

นางสาวณัฐสิริ อำพันสิริ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
นายศรายุทธ กิ่งกำปัง ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
นางสาวลินดา     พลอยเลี้ยง ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัม พันธ์
นางสาวปรีชญา สมานตระกูล ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
นางสาวอังคนา ชาญจำลอง เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษารวมทั้งข่าวสารอื่นๆ  ให้แก่บุคลากรในสถานศึกษาและบุคคลทั่วไป
2. รับผิดชอบศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารต่างๆ  ของสถานศึกษาทั้งภายใน   และภายนอกสถานศึกษา เช่น ศูนย์ควบคุมเสียงตามสาย ศูนย์วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์ภายในภายนอก สถานีวิทยุ และการสื่อสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
3. เป็นศูนย์ข้อมูลและบริการข่าวสารของราชการ ประสานงานกับชุมชน ท้องถิ่น ส่วนราชการ  สถานศึกษาอื่นๆ  สื่อมวลชน และประชาชน เพื่อการประชาสัมพันธ์
4. ดูแลบำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
5. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
6. ดูแลบำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย