แผนที่และการติดต่อวิทยาลัย

วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
เลขที่ 286/1 ถนนบำรุงเมือง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 
โทรศัพท์  :   02 223 2276
โทรสาร    :   02 223 2578

E-mail     :   saraban@bpc.ac.th