สถานศึกษารัฐบาล

ลำดับ ชื่อโรงเรียน
1 วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
2 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
3 วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
4 วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
5 กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง
6 วิทยาลัยพณิชยการบางนา
7 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
8 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
9 วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก
10 วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
11 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
12 วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
13 วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
14 วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
15 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร
16 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
17 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
18 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
19 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
20 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
21 วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา