วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
286/1 ถนนบำรุงเมือง แขวงบ้านบาตร
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
Tel :  02 223 2276   Fax : 02 223 2578
E-mail : saraban@bpc.ac.th

เพื่อนสมาชิก